Ute är inne konferens 17-18 september 2015 Linköping

Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. För ett positivt arbetsklimat behövs också vägar till integration av grupper och kulturer. Att arbeta utomhus på skolgården, i närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta hjälpmedel för detta.Ls mer

Utenavet
nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande

Utomhusmiljön är en arena för upplevelser, undervisning och lärande bland barn och vuxna. Kunskaper blir mer bestående om lärandet växlar mellan utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter. Det psykosociala klimatet främjas. Både barn och vuxna blir friskare, starkare och mår bättre av att vara utomhus regelbundet. Forskning visar att barns kreativitet och koncentrationsförmåga förbättras av utomhusvistelse. Den som regelbundet vistas i skog och mark och park kan utveckla en starkare känsla för naturen och ett större miljöengagemang. Detta har betydelse i arbetet för en hållbar utveckling. Vad gör Utenavet?

  • Verkar för att pedagogiskt arbete bland barn och vuxna bedrivs både ute och inne
  • Verkar för att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att uppnå läroplanernas mål
  • Arbetar för att utomhusbaserad undervisning och lärande ska bli obligatoriskt på alla lärarutbildningar
  • Kommunicerar goda exempel, läromedel och utbildningar
  • Arrangerar konferensen Ute är inne
Ls mer

Uteåret 2014 ung

Öppna ögonen för det oväntade. Böj dig ned och lär dig en ny art. Låt naturen ge nya upplevelser. Ensam eller tillsammans med andra. Naturen bjuder frihet och rörelse, lekfullhet och stillhet. Ibland kan du själv hitta vägen. Ibland blir det bättre med någon som ger vägledning. Ls mer

Varför sjunker inte äpplet?

Lust och nyfikenhet och jakt på nya utmaningar är motorn i barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling. Hela kroppen behövs när barn lär och därför är utemiljön ett eldorado. Utomhuspedagogik och sund livsstil har varit ett av sju utvecklingsprojekt i Lunds kommun under åren 2006–2008. Satsningen bygger på målen i Utbildningspolitiskt program (UPP) för Lunds kommun. Här presenteras ett tiotal exempel från de sammanlagt 66 olika projekt som genomförts. Exemplen återges i form av intervjuer och boken avslutas med mer generella slutsatser man kan dra av en satsning som denna. Den här boken vänder sig till pedagoger, planerare och andra med intresse för barn, utomhusbaserat lärande och utemiljöer för barn och unga. Ls mer

Nyheter      

Naturens år

Nätverket Naturens år är ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema. I år är temat "Ekosystemtjänset 2015”.


 


Vi står bakom Utenavet: