Utemiljöns plats i lärarutbildningarna

Utemiljöns plats i lärarutbildningen

Slutsatser och förslag från tankesmedja med Sveriges

lärarutbildningar, Kristianstad 30”31 maj 2013

Ett femtiotal representanter för lärarutbildningar, grundskolor, naturskolor och utbildningsföretag sammanstrålade på Högskolan Kristianstad för att diskutera utomhuspedagogikens förutsättningar och ställning inom den nuvarande lärarutbildningen. En utgångspunkt var de nya vetenskapliga rön som visar att utomhusbaserad undervisning leder till ökad måluppfyllelse i ämnen som matematik, naturvetenskap och miljö. Hur kan detta tas tillvara i utbildningen till lärare och förskollärare för att bredda paletten av möjliga arbetsmetoder för  yrkesverksamma lärare, men också knytas till teorier kring lärande? På tankesmedjan slogs det fast att lärarutbildare i dagsläget anser att den nuvarande lärarutbildningen försvårar möjligheterna att utbilda och träna lärarstudenter i utomhusbaserade arbetsmetoder kopplat till teoribildning. Skälet är att studenterna inte självklart får tillgodogöra sig högskolepoäng från kurser i utomhuspedagogik inom ramen för sina grundläggande utbildningsprogram. Träning i olika sätt att undervisa är huvudsakligen bundet till ämnesinstitutionerna respektive VFU.

Utemiljöns plats i lärarutbildningen landade i följande slutsasatser och förslag.

  • Förtydliga läroplanen
  • Stärk forskningen om utomhusbaserat lärande
  • Ta fram en kunskapsöversikt och exempelsamling.
  • Utveckla lärarutbidlningen som förebild
  • Stärk kommunikation mellan myndigheter
  • Utnyttja rektorsutbildningen och stimulera lokal skolutveckling.

Läs mer om förslagen och program i filen

 

2013-12-13 13:37:04 


Vi står bakom Utenavet: